Zgłaszanie awarii

W naszej sieci awarie można zgłaszać w następujący sposób:

 1. Telefonicznie pod numerem 61 666 23 00
 2. Za pomocą ebok (po zalogowaniu na stronie http://www.neter.pl/ebok)
  Numer Klienta i PIN to dane które znajdziecie Państwo na każdej otrzymanej fakturze i w umowie.
 3. Mailowo na adres bok@neter.pl

O zasadach przyjmowania reklamacji można przeczytać w dziale 8 Regulaminu.

Zgodnie z nowelizacją reklamację możesz złożyć: pisemnie; ustnie – telefonicznie lub osobiście do protokołu sporządzonego przez pracownika firmy; elektronicznie, o ile dostawca usług zapewnia taką możliwość. Reklamację możesz złożyć w każdej jednostce obsługującej użytkowników danego dostawcy usług. Jeśli składasz reklamację:

 • osobiście w jednostce obsługującej użytkowników danego dostawcy usług w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osoba, która ją przyjmuje w oddziale firmy jest zobowiązana do niezwłocznego potwierdzenia jej przyjęcia,
 • telefonicznie, elektronicznie lub przesyłasz ją pisemnie – dostawca usług jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie w ciągu 14 dni.

Potwierdzenie przyjęcia reklamacji powinno mieć formę papierową. Za zgodą reklamującego dostawca usług wysyła potwierdzenie przyjęcia reklamacji w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez reklamującego lub z wykorzystaniem innego wskazanego przez reklamującego  środka komunikacji elektronicznej. Zgoda reklamującego będzie musiała mieć charakter wyraźnego oświadczenia ze wskazaniem akceptowanych przez reklamującego środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku złożenia reklamacji elektronicznie dostawca usług wysyła potwierdzenie przyjęcia reklamacji w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez reklamującego lub na adres, z którego reklamacja została wysłana lub z wykorzystaniem innego wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej.

Potwierdzenie przyjęcia reklamacji powinno zawierać wskazanie dnia złożenia reklamacji oraz nazwę, adres i numer telefonu do jednostki, która zajmuje się rozpatrzeniem Twojej reklamacji.
Reklamacja musi zawierać:

 • imię i nazwisko (lub nazwę firmy),
 • adres zamieszkania (lub siedziby firmy),
 • określenie przedmiotu reklamacji i reklamowanego okresu,
 • przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację,
 • Twój numer ewidencyjny (znajdziesz na rachunku albo w podpisanej przez Ciebie umowie) lub numer telefonu, którego dotyczy reklamacja,
 • datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej – jeśli reklamujesz niedotrzymanie terminu zapisanego w umowie,
 • wysokość kwoty odszkodowania lub innej nalezności wynikającej z umowy, jeśli żądasz od dostawcy usług jej wypłaty,
 • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności – tylko w wypadku, jeśli żądasz od dostawcy usług konkretnej kwoty odszkodowania,
 • Twój podpis (jeśli zgłaszasz reklamację pisemnie).

Procedurę składania i rozpatrywania reklamacji usług telekomunikacyjnych, regulują postanowienia:

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 284).

BOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

Zgłoszenia wysłane na maila lub przez eBOK będą przyjmowane następnego dnia roboczego od godziny 9-tej.
W dniach roboczych poza godzinami pracy BOK, czyli 17-22 oraz w soboty 8-22 i niedziele 10-20, pod telefonem 61 666 23 00 zgłoszenia przyjmuje Dyżurujący Serwisant. Poza wymienionymi godzinami można zostawić wiadomość głosową.